web counter

Kraków, Województwo małopolskie, Poland

Ciekawa oferta? Podziel się informacją z przyjaciółmi, a oni będą Ci wdzięczni:

   
 

214 600 PLN

Apartment for sale

Available from 25.01.2017

X GUp 271/16; Syndyk sprzeda mieszkanie

Updated: 25.01.2017. Views: 11633

ID Ref # 14645


Listing type: 
By Owner
Description: 
Syndyk masy upadłości Beaty Łupińskiej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 271/16 obwieszcza o przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej nr 20, położonej w Krakowie przy ulicy Zaporowskiej 1, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00272585/6.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 214.600,00 zł (dwieście czternaście tysięcy sześćset złotych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2017 roku. Oferty należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (przy czym decyduje data wpływu do Sądu). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium w wysokości 17.000,00 zł (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2017 roku w gmachu Sądu w sali nr 14 o godzinie 14:30.

Warunki przetargu można uzyskać w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka, po wcześniejszym wystosowaniu zapytania na adres email: oferty@wydrzynski.com.pl

Operat szacunkowy dotyczący oferowanej nieruchomości dostępny jest do wglądu w gmachu w/w Sądu.
Apartment for sell, 214600 PLN, Kraków, Województwo małopolskie 
#pi1 #Apartment #Kraków