web counter

Handlowa 6 D, Białystok, Województwo podlaskie, Poland

Ciekawa oferta? Podziel się informacją z przyjaciółmi, a oni będą Ci wdzięczni:

   
  1  of   

4 400 000 PLN

Lots/Land for sale

Available from 12.12.2017

Updated: 12.12.2017. Views: 3980

ID Ref # 15979


Listing type: 
By Owner
Description: 
BIALYSTOK – UL. HANDLOWA 6 D
OFERTA O BARDZO DUŻYM POTENCJALE INWESTYCYJNYM
CENA 4.400.000 ZŁ

1. Przedmiot i zakres oferty

Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa, zabudowana-działki ewidencyjne numer 8/20, 8/22, 8/24, obręb 0007 Ścianka, ul. Handlowa 6D, 15-339 Białystok.

Nieruchomość gruntowa jest objęta prawem użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 r. - NORDFISH Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Budynki stanowią odrębną od gruntu własność - NORDFISH Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Stan prawny nieruchomość uregulowany, został opisany w Księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych – BI1B/00072237/3, BI1B/00139662/9

i BI1B/00064950/8.

Nieruchomość w ewidencji gruntów została opisana symbolami Bi i dr - Inne tereny zabudowane. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

2. Źródła danych o nieruchomości


• Księgi wieczyste BI1B/00072237/3, BI1B/00139662/9, BI1B/00064950/8 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych,

• System Informacji Przestrzennej prowadzony przez Urząd Miasta Białystok,

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwała nr LVII/749/10 Rady Miasta Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej),

• Oględziny na terenie nieruchomości.

3. Opis miejscowości

Białystok, liczący ok. 300 tysięcy mieszkańców, jest największym miastem północno-wschodniej Polski

i stolicą województwa podlaskiego. Miasto pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu Podlasia. Wiodącymi branżami w gospodarce miasta Białegostoku są m.in. przemysł maszynowy, elektromaszynowy, elektrotechniczny, spożywczy i tekstylny/bieliźniarski. Coraz większą rolę odgrywa dynamicznie rozwijający się przemysł i usługi wysokich technologii. Przemysł ten obejmuje produkcję specjalistycznego sprzętu medycznego, elektronikę, technologie informatyczne

i automatykę sterowaną. Według danych na dzień 31 grudnia 2014 r. w mieście Białystok zarejestrowanych było w rejestrze REGON 33 735 podmiotów gospodarczych i 3 193 spółek handlowych. W ogólnej liczbie spółek handlowych 2 924 stanowiły spółki z prywatnym kapitałem krajowym i 414 spółki z udziałem kapitału zagranicznego, w tym 244 z jednorodnym kapitałem zagranicznym.

Zachęty inwestycyjne:
• duże zaplecze naukowo-dydaktyczne,

• wykwalifikowana kadra,

• koszty pracy około 10% niższe od przeciętnych w Polsce,

• współpraca Miasta ze szkołami wyższymi i przedsiębiorcami,

• stała poprawa dostępności komunikacyjnej,

• dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna.

Białystok to ponadregionalny ośrodek akademicki i naukowy. Obecnie w Białymstoku funkcjonuje 15 wyższych uczelni, na których studiuje ponad 30 tys. studentów. Najstarszą uczelnią wyższą Białegostoku
jest Uniwersytet Medyczny. Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną w północno-


S t r o n a | 4


wschodniej Polsce, a Uniwersytet w Białymstoku - największą uczelnią ekonomiczną. Ich wyniki potwierdzają najwyższe standardy nauczania, stanowiąc o ich prestiżu i renomie.

4. Opis nieruchomości

Powyższe działki zabudowane są kompleksem budynków o charakterze przemysłowym i biurowym, który w chwili obecnej przeznaczony jest na zakład przetwórstwa rybnego.

Wykaz różnego typu powierzchni w kompleksie produkcyjno biurowym przedstawiono w poniższej:

Lp. Typ obiektu Pow. użytkowa /m2/
1 Powierzchnia biurowa 257,26

2 Powierzchnia produkcyjna 2.401,44

Razem 2.658,70


Wokół budynków znajdują się dwa utwardzone place służące, jako place manewrowe oraz jako parkingi:
- plac od strony części biurowej – plac wykonany z kostki betonowej w dobrym stanie technicznym,

- plac od strony produkcyjnej – plac z betonu wylewanego na mokro – plac w średnim stanie technicznym.

W otoczeniu szacowanej nieruchomości znajduje się zabudowa produkcyjno-biurowa. Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną:

• instalacja wodociągowa

• instalacja kanalizacyjna

• instalacja elektryczna

• instalacja telefoniczna

• instalacja ogrzewcza z indywidualnej kotłowni

• instalacja chłodnicza w części magazynowej

5. Szczegółowy opis zabudowy

Zabudowę stanowi jednokondygnacyjny kompleks produkcyjno-biurowej o łącznej powierzchni użytkowej 2.658,7 m2.

W części biurowo socjalnej znajdują się pomieszczenia biurowe, szatnie, węzły sanitarne, aneks kuchenny i jadalnia.

W części produkcyjnej zlokalizowane są pomieszczenia przygotowania, obróbki wstępnej, patroszenia, obróbki czystej, dojrzewalni, obróbki termicznej, pakowalni, wędzarnia, magazyn wyrobów gotowych, niewielka sekcja mroźnicza, magazyn dodatków, śluza higieniczna i pomieszczenie składowania. Kompleks zabudowy podlegał modernizacji w latach 2007-2010.

Kompleks budynków posiada konstrukcję:

- żelbetowo- szkieletową, w części dobudowanej konstrukcję stalową,
- ławy i stopy żelbetowe,

- stropy żelbetowe pokryte blacha trapezową powlekaną, w części dobudowanej pokrycie płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym,

- ściany osłonowe żelbetowe prefabrykowane, w części dobudowanej stalowe panele ścienne z rdzeniem styropianowym,

- stolarka drzwiowa drewniana,

- stolarka okienna – PCV,
- posadzki – w części produkcyjnej betonowe, w części biurowo socjalnej płytki gres,

- wykończenie ścian wewnętrznych w części biurowo socjalnej – gładzie gipsowe malowane farba emulsyjną, w sanitariatach okładziny ścian z glazury,
- okładziny sufitów w części biurowo socjalnej – strop podwieszony z płyt Termatex.
Budynek jest w dobrym stanie technicznym i dobrym standardzie.
S t r o n a | 5


6. Wskazanie przeznaczenia nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą nr LVII/749/10 Rady Miasta Białegostoku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku

(w rejonie ulicy Składowej) nieruchomość leży na terenie oznaczonym w planie symbolami 4P,U,UC, 5P,U,UC, 6P,U,UC, 7P,U,UC,8P,U,UC i 9P,U,UC z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjną i usługową oraz obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² wraz z urządzeniami towarzyszącymi

i zielenią. Na dzień dzisiejszy miasto nie przewiduje zmiany założeń planistycznych.

7. Wyposażenie produkcyjne zakładu

Istnieje możliwość zakupu nieruchomości wraz z wyposażeniem produkcyjnym w postaci linii do przerobu ryb na produkty garmażeryjne. Podana cena ofertowa nieruchomości nie obejmuje wyposażenia produkcyjnego zakładu.

Zachęcamy do oglądania ! Kontakt p.rodziewicz@iglotex.com.pl, tel.: 604-597-010.
Lots/Land for sell, 4400000 PLN, Handlowa 6 D, Białystok, Województwo podlaskie 
#pi1 #Lots/Land #Białystok