web counter

Ogrodnicza, Szczecin, Województwo zachodniopomorskie, Poland

Ciekawa oferta? Podziel się informacją z przyjaciółmi, a oni będą Ci wdzięczni:

   
  1  of   

798 813 PLN

Lots/Land for sale

Available from 13.04.2018

Updated: 13.04.2018. Views: 2399

ID Ref # 16643


Listing type: 
By Owner
Living space:
7761 m2
Price per meter:
102 PLN ⁄ m2
Description: 
Syndyk masy upadłości: ARCHIBUD Spółki z o.o. w upadłości – ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości:

1. prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczecin, przy ul. Ogrodniczej, obręb ewidencyjny nr 3011, Nad Odrą, w postaci działki niezabudowanej nr: 33/62, o pow. 0,1689 ha, dla nieruchomości – urządzona została księga wieczysta nr SZ1S/00063422/5 – prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż kwota: 180.347,19 zł netto – stanowiącą 75% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego – Waldemara Siupika w dniu 12 stycznia 2017 roku – potwierdzonego w dniu 24 kwietnia 2017 roku.
2. prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczecin, przy ul. Ogrodniczej, obręb ewidencyjny nr 3011, Nad Odrą, w postaci działki niezabudowanej nr: 33/63, o pow. 0,1811 ha, dla nieruchomości – urządzona została księga wieczysta nr SZ1S/00063422/5 – prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż kwota: 193.347,05 zł netto - stanowiącą 75% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego – Waldemara Siupika w dniu 12 stycznia 2017 roku – potwierdzonego w dniu 24 kwietnia 2017 roku.
3. prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczecin, przy ul. Ogrodniczej, obręb ewidencyjny nr 3011, Nad Odrą, w postaci działki niezabudowanej nr: 33/64, o pow. 0,3829 ha, dla nieruchomości – urządzona została księga wieczysta nr SZ1S/00164390/9 – prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż kwota: 375.194,13 zł netto - stanowiącą 75% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego – Waldemara Siupika w dniu 12 stycznia 2017 roku – potwierdzonego w dniu 24 kwietnia 2017 roku.
4. prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczecin, przy ul. Ogrodniczej, obręb ewidencyjny nr 3011, Nad Odrą, w postaci działki niezabudowanej nr: 33/68, o pow. 0,0432 ha, dla nieruchomości – urządzona została księga wieczysta nr SZ1S/00168089/4 – prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż kwota: 49.925,16 zł netto - stanowiącą 75% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego – Waldemara Siupika w dniu 12 stycznia 2017 roku – potwierdzonego w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

Sprzedaż działek niezabudowanych nr 33/62, 33/63, 33/64 i 33/68 z uwagi na ich kształt i powierzchnię może nastąpić jedynie łącznie - za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż kwota: 798.813,53 zł netto - stanowiącą 75% ceny wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego – Waldemara Siupika w dniu 12 stycznia 2017 roku – potwierdzonego w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Oferty, które nie będą zawierały chęci zakupu wszystkich 4 działek łącznie nie będą przez syndyka rozpatrywane. W ofercie należy wskazać zaoferowaną cenę jednostkową netto za poszczególne działki oraz zaoferowaną cenę netto za wszystkie działki. O wyborze oferty będzie decydowała najwyższa zaoferowana cena netto za wszystkie działki.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości: ARCHIBUD Sp. z o.o., sygn. akt XII GUp 51/17 – do dnia 24 maja 2018 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
a. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
b. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d. umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
e. uchwała wspólników spółki kapitałowej, jeżeli zgodnie z umową spółki lub statutem jest wymagana, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
g. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
i. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.

2. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie (w tym również po dokonaniu wyboru oferty), bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
5. Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
6. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto dla poszczególnych nieruchomości należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: ARCHIBUD Spółki z o.o. w upadłości, numer rachunku: 53 1140 2004 0000 3702 7694 0274.


Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.
Lots/Land for sell, 7761m2, 798813 PLN, Ogrodnicza, Szczecin, Województwo zachodniopomorskie 
#pi1 #Lots/Land #Szczecin