web counter

Łęgi, Police, Województwo zachodniopomorskie, Poland

Ciekawa oferta? Podziel się informacją z przyjaciółmi, a oni będą Ci wdzięczni:

   
  1  of   

33 031 PLN

Apartment for sale

Available from 07.11.2018

Updated: 07.11.2018. Views: 2128

ID Ref # 17433


Listing type: 
By Owner
Living space:
10551 m2
Price per meter:
3 PLN ⁄ m2
Description: 
Syndyk masy upadłości: COMPARPOL Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Policach – ogłasza przetarg pisemny ofertowy (cena wywoławcza została obniżona do 20% ceny oszacowania) na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych, niezabudowanych nieruchomości - położonych w ŁEGACH, gmina Dobra koło Szczecina:


1. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, rolnej, składającej się z działek o nr 701/1, 701/2, 701/3 o łącznej powierzchni 1,0666 ha wraz z udziałem do ½ w działce numer 701/7 – stanowiącej drogę dojazdową - położone w miejscowości Łęgi, gmina Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00005731/7 - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 33.460,60 złotych netto;

2. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, rolnej, składającej się z działek o nr 701/4, 701/5, 701/6 o łącznej powierzchni 1,0551 ha wraz z udziałem do ½ w działce numer 701/7 – stanowiącej drogę dojazdową - położone w miejscowości Łęgi, gmina Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00005731/7 - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe jednak niż kwota: 33.031,80 złotych netto.


Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości COMPARPOL Sp. z o.o. w Policach, sygn. akt XII GUp 35/15 – nieruchomość …. (należy wskazać, której nieruchomości dotyczy oferta) do dnia: 13 grudnia 2018 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
a. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
b. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d. umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
e. uchwała wspólników spółki kapitałowej, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu, lub informacja, że zgodnie z umową spółki lub statutem nie jest wymagana,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
g. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
i. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,
j. oświadczenie o spełnianiu przez oferenta przesłanek uprawniających do nabycia nieruchomości rolnej wskazanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U.2017.2196 ze zm.).

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny wraz z podatkiem VAT, jeżeli będzie on należny, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 90 dni od daty wyboru oferty, przy czym termin ten zostanie wydłużony przez sprzedającego w przypadku konieczności uzyskania przez oferenta zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie sprzedawanej nieruchomości;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.
2. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4. W przypadku nie uzyskania przez oferenta zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie sprzedawanej nieruchomości (po wykazaniu podjęcia wszelkich możliwych działań przez oferenta w celu uzyskania takiej zgody) wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji nie wyrażającej zgody na nabycie nieruchomości rolnej.
5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie, również po wyborze oferty, bez podania przyczyny, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
6. Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza,
7. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto (w tytule wpłaty należy wskazać, której nieruchomości dotyczy wpłata wadium) należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: COMPARPOL Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Policach, numer rachunku: 50 1140 2017 0000 4702 1309 5572.


Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.
Apartment for sell, 10551m2, 33031 PLN, Łęgi, Police, Województwo zachodniopomorskie 
#pi1 #Apartment #Police