web counter

targowa/ząbkowska, Warszawa, Województwo mazowieckie, Poland

Ciekawa oferta? Podziel się informacją z przyjaciółmi, a oni będą Ci wdzięczni:

   
 

50 000 PLN

Commercial Property for sale

Available from 24.04.2019

sprzedam

Updated: 24.04.2019. Views: 3111

ID Ref # 17807


Price negotiating is possible: 
Yes
Listing type: 
By Owner
Description:  Ponadto syndyk wskazuje, że:
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu co najmniej wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2019 roku, o godz. 14.30, w sali nr A 14, w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A.
3. Sędzia - komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
3. Z przedmiotem przetargu oraz operatem, a także Warunkami przetargu i aukcji można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 693-018-954), w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Wroniej 45/175 bądź miejscu siedziby spółki. Operat szacunkowy dostępny jest także w czytelni Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.">
Syndyk Masy Upadłości spółki RONDO-BIS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000227247) ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości z siedzibą przy ul. Targowa/Ząbkowska Przejście Podziemne w Warszawie (NIP: 5241024186, KRS: 0000227247)
Sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości spółki Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości może nastąpić za cenę nie niższą jak 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), która to cena stanowi cenę wywoławczą w niniejszym przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i innymi danymi, sporządzonymi, w oparciu o wytyczne wskazane w Warunkach przetargu i aukcji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2019r.(decyduje data wpływu do Sądu) w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Rondo-Bis sp. z o.o. w upadłości ”, sygn. akt X GUp 688/18 na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
2. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 6 maja 2019 roku (decyduje data wpływu na konto) w wysokości 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości nr 41 1020 1042 0000 8702 0010 0867 z dopiskiem \"\"Wadium\"\",
Ponadto syndyk wskazuje, że:
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu co najmniej wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2019 roku, o godz. 14.30, w sali nr A 14, w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A.
3. Sędzia - komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
3. Z przedmiotem przetargu oraz operatem, a także Warunkami przetargu i aukcji można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 693-018-954), w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Wroniej 45/175 bądź miejscu siedziby spółki. Operat szacunkowy dostępny jest także w czytelni Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Commercial Property for sell, 50000 PLN, targowa/ząbkowska, Warszawa, Województwo mazowieckie 
#pi1 #Commercial Property #Warszawa